หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2560


กำหนดการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒธรรมของชุมชนตำบลโป่งงาม
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
วันที่ 19 เมษายน  2560
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
************************
วันที่ 19 เมษายน 2560  
เวลา 09.00 น.            - พระสงฆ์จากวัดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลโป่งงาม จำนวน 9 รูป กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม หัวหน้าส่วนราชการ   ในเขตพื้นที่  ผู้สูงอายุตำบลโป่งงาม พนักงาน เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ    พร้อมเพรียงกัน ณ สถานที่จัดงาน
                  
เวลา 09.30 น. -          พิธีเปิดงาน
                             - ประธาน โดย พ่อสวาท  ชมภู ประธานผู้สูงอายุตำบลโป่งงาม 
  จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย
                             - กล่าวรายงาน โดย พ่อใจมา  จันทาพูน  ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลโป่งงาม
                             - ประธาน พ่อสวาท  ชมภู  ประธานผู้สูงอายุตำบลโป่งงาม  กล่าวเปิดงาน
                   - คณะพระสงฆ์ นำพิธี เดินทางไปสรงน้ำพระพุทธรูปในวิหาร วัดถ้ำปลา จากนั้นไปสรงน้ำพระธาตุเจดีย์นพจุฑาเก้ายอด  แล้วกลับมา สถานที่จัดงาน รับศีลรับพรจากพระสงฆ์
                             - ถวายปัจจัย สังฆทาน แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป
                             - สรงน้ำพระสงฆ์ ในพื้นที่ตำบลโป่งงาม
เวลา 11.30 น.             - ถวายภัตตราหารเพล  พระสงฆ์
เวลา 12.00 น.            - พักรับประทานอาหาร
เวลา 13.00 น.            เริ่มกิจกรรม
                             - รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุสุขภาพดี อายุ 70 ปี ขึ้นไป
                             - การประกวดซอ ปี๋ใหม่เมือง ตัวแทนผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1-9 และหมู่ที่ 12 (ชาย 1 คน หญิง 1 คน )
                             - การประกวดจ้อย ปี๋ใหม่เมือง ตัวแทนผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1-9 และหมู่ที่ 12 (ชาย 1 คน หญิง 1 คน)
                             - การประกวดปั๋นปอน ปี๋ใหม่เมือง ตัวแทนผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1-9 และหมู่ที่ 12 (ชาย 1 คน หญิง 1 คน)
                             - การแสดงรำวงย้อนยุค ตัวแทนแต่ละหมู่บ้าน ไม่จำกัดจำนวน
เวลา 17.00 น.            - พิธีปิดงาน
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม