หน้าเว็บ

วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559

การแข่งขันกีฬาชราบาลเกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

การแข่งขันกีฬาชราบาลเกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
โดยท่านนายก แดนชัย  บุลมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ได้จัดการแข่งขันกีฬาชราบาลเกมส์ ขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้ออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจดี ปราศจากโรคภัย และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน