หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

วัฒนธรรมประเพณีลาหู่ ประจำปี 2559

วัฒนธรรมประเพณีลาหู่ ประจำปี 2559 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

วัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆได้พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ค่านิยม และความเป็นไทย ในปัจจุบันวัฒนธรรมท้องถิ่นถูกละเลยและมีการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่น้อย เช่น การแต่งกาย ภาษาพูด รวมทั้งประเพณีและวิถีชีวิตที่ดีงาม ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ วัฒนธรรม ได้มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หากมรดกทางวัฒนธรรม ที่มีความแตกต่างหลากหลายกันในพื้นที่ ไม่ได้รับการสืบสานและอนุรักษ์ฟื้นฟูรวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคมและจิตใจทำให้คุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมลดน้อยไปจนแทบจะสูญหาย วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมองค์ความรู้ในแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ ในแต่ละพื้นที่มีภูมิปัญญาหลากหลาย ควรที่จะได้รับการถ่ายทอดเยาวชนรุ่นหลังสืบไป การอนุรักษ์เป็นหนทางหนึ่งที่ยั่งยืน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนให้ดำรงอยู่ในท้องถิ่น

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาท่านแดนชัย บุญมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามและคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดงานส่งเสริมประเพณีลาหู่ ณ บ้านผาฮี้ หมู่ที่ 11 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายโดยในงานดังกล่าวได้รับเกียติจากผู้แทนนายอำเภอแม่สาย ท่านภูเบศ เอกมนสิการ ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว งานประเพณีกินวอ คือ งานปีใหม่ของชาวลาหู่นอกจากนี้ยังเป็นวันเซ่นไหว้ผีหลวงประจำดอย ผีเมืองประจำหมู่บ้าน และวิญญาณของบรรพบุรุษการเฉลิมฉลองปีใหม่ ในภาษาลาหู่(มูเซอ) เรียกว่า ประเพณี เขาะเจ๊าเว ซึ่งแปลว่า “ปีใหม่การกินวอ” ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่บรรดาญาติมิตร ได้กลับมาร่วมงานกันที่บ้านอย่างพร้อมเพรียงเรียงหน้า ไม่ว่าจะอยู่ใกล้ไกลเมื่อทราบว่าทางหมู่บ้านตัวเองจะจัดงานดังกล่าวก็จะกลัมาร่วมกัน เทศกาลของลาหู่ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง แตกต่างจากชนเผ่าอื่นๆ ซึ่งปีใหม่หรือการกินวอนี้ มีความสำคัญต่อชาวลาหู่อย่างยิ่ง เพราะเป็นประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเผ่าเสียเป็นส่วนมาก ในงานเลี้ยงวันปีใหม่ของ ลาหู่ จะมีการใช้ หมูดำ เป็นหลักในการสังเวยและการเลี้ยงกัน กล่าวคือ จะมีการฆ่าหมูดำ แล้วเอาส่วนที่เป็นเนื้อหมูและหัวของหมู นำไปเซ่นสังเวยต่อ”เทพเจ้าอื้ซา”พร้อมกับข้าวเหนียวนึ่งที่นึ่งแล้วมาตำให้เหนียว เมื่อเสร็จแล้วก็ปั้นให้เป็นก้อนกลมๆ เรียกว่า “อ่อผุ” บางที่จะได้ยินเรียกกันว่า “ข้าวปุ๊ก” แล้วจึงน้ำเนื้อหมูดังกล่าว มาปรุงหรือทำเป็นอาหารเลี้ยงกันอย่างเต็มที่ ชั่วตั้งแต่หัวค่ำขึ้นไปก็จะมีการเเสดง การเต้นรำของชาวมูเซอ คือการเต้น “จะคึ” พิธีนี้จะมีตไปจนถึงรุ่งสาง ดังนั้น องค์การบริการส่วนตำบลโป่งงามเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำคัญที่ต้องมีบทบาท ในการส่งเสริมศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม อันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป