หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการวิจัยชุมชนด้วยการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (RECAP) 11-15 ม.ค. 2559

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม นายแดนชัย  บุญมาก กล่าวต้อนรับคณะเคลือข่ายนักวิจัยชุมชน เขตภาคเหนือตอนบน