หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ศิลที่ 3 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 สำนักสงฆ์บ้านโป่ง ม. 8 การทำบุญสัญจรช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พุทธสมาคมตำบลโป่งงาม และองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

 คณะผู้บริหาร ประธานสภา หัวหน้าส่วนการศึกษา และนักวิชาการศึกษา ร่วมทำบุญ


รองปลัด ร่วมทำบุญ

เลขานายก ก็มาร่วมทำบุญ

ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 นายมนตรี  นาใจ และ ปลัด อบต.โ่ป่งงาม ว่าที่ร้อยตรี สมสิฎฎิ์ ชาญชัย


 ปลัด อบต.โป่งงาม พบปะ ชาวบ้าน
 รองนายก อบต.โป่งงาม พบปะ ชาวบ้าน
 พ่อแก้ว เครือปัญญา พบปะชาวบ้าน